DUTCH OFFICE SUPPORT

SECRETARIAATSBUREAU EN NOTULEERSERVICE
VIRTUAL ASSISTANT (VA)

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Dutch Office Support, hierna te noemen DOS, gevestigd en kantoorhoudende aan de Nobelstraat 72, 1341 BH Almere

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen DOS en opdrachtgever waarop DOS deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met DOS, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2. Offertes

 1. Indien niet anders aangegeven zijn gemaakte offertes geldig gedurende 60 dagen. DOS is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 60 dagen wordt bevestigd.
 2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

 1. DOS zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft DOS het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De kosten hiervan worden op nacalculatiebasis aan opdrachtgever doorberekend.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DOS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te
  begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DOS worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DOS zijn verstrekt, heeft DOS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. DOS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan DOS de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4. Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn, mits DOS dit schriftelijk en met redenen omkleed bij opdrachtgever heeft aangegeven. Dit geeft opdrachtgever nimmer het recht de overeenkomst te beeindigen of de betaling van de facturen achterwege te laten.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beinvloed. DOS zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiele en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal DOS opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal DOS daarbij aangeven in hoeverre wijziging/aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal DOS geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden behoudt DOS zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. DOS behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Opzegging

 1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste tien werkdagen in acht te nemen.
 2. Indien een opdracht 1 tot 10 werkdagen voor de overeengekomen begindatum van uitvoering wordt geannuleerd, om welke reden dan ook, heeft DOS het recht boven de gemaakte kosten, 30% van het oorspronkelijk te factureren bedrag in rekening te brengen.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van DOS op opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
 2. Na het sluiten van de overeenkomst aan DOS ter kennis gekomen omstandigheden geven DOS goede grond te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 3. Indien DOS opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze uitblijft dan wel onvoldoende is.
 4. In de genoemde gevallen is DOS bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van DOS schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. Gebreken; klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan DOS.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal DOS de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal DOS slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 11. Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van DOS, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 4. Bij opdrachten met een looptijd langer dan 1 kalendermaand zal maandelijks gefactureerd worden.
 5. Indien DOS met opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is DOS niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. DOS mag prijsstijgingen doorberekenen, indien DOS kan aantonen dat zich tussen het moment van offerte en uitvoering van het project significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.
 6. Voor de vergadertijd vanaf 23:00 uur wordt voor de aanwezigheid van de notulist 1,5 maal het geldende uurtarief berekend. Het tijdstip van beeindigen van de vergadering heeft geen invloed op het tarief voor het uitwerken van het verslag.
 7. Voor vergadertijd vanaf 24.00 uur wordt voor de aanwezigheid van de notulist 2 maal het geldende uurtarief berekend. Het tijdstip van beeindigen van de vergadering heeft geen invloed op het tarief voor het uitwerken van het verslag.
 8. Indien een vergadering wordt afgezegd op de vergaderdag zelf, dan wordt de vergadertijd in rekening gebracht (niet de tijd voor het uitwerken van het verslag). Indien de notulist reeds onderweg is naar de afgesproken vergaderplaats, zullen ook reistijd en gereden kilometers in rekening worden gebracht.

Artikel 12. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, op een door DOS aan te geven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Na het verstrijken van 21 dagen na de factuurdatum is opdrachtgever in verzuim; opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever zullen de vorderingen van DOS en de verplichtingen van opdrachtgever jegens DOS onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13. Incassokosten

 1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van 1 of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening binnen en buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.
 2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van DOS, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

Artikel 15. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop DOS geen invloed kan
  uitoefenen, doch waardoor DOS niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. DOS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat DOS haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van DOS opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door DOS niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de
  overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien DOS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijk contract.

Artikel 16. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van DOS is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft DOS het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 17. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen DOS en opdrachtgever is Nederlands Recht van toepassing.

Almere, Oktober 2022